Samfunnsutfordringer løser vi best sammen

Kommunearena er for kommuner, bydeler og fylkeskommuner som ønsker å utvikle sin rolle som samfunnsutvikler, gjennom å dele erfaringer og jobbe sammen

Oppstart 1. januar 2023

Faste arenasamlinger i SoCentrals samfunnsinkubator på Sentralen i Oslo annenhver måned

Bli kjent med ressurspersoner fra akademia, frivillighet, sosiale entreprenører og næringsliv

Oppfølging mellom samlingene og tilgang til kontorplass i samfunnsinkubatoren

Hvorfor trenger vi en kommunearena?

Kommunen som samfunnsutvikler
Allerede i rapporten “Kommunen som samfunnsutvikler” (2009) stilles det spørsmål om det å drive samfunnsutvikling i kommunal regi kan betraktes som et nytt virksomhetsfelt. Konklusjonen er ikke endelig, men det er liten tvil om at kommunens rolle som samfunnsutvikler er under kraftig utvikling, ikke minst som følge av klima- og naturmangfoldkrisen.

Behov for deling og kompetanse
I det utviklingsarbeidet som nå skjer i kommunene er det et uttrykt behov for deling av kompetanse og erfaringer fra praksisfeltet, og tilgang på kunnskap og modeller som kan tas i bruk lokalt.

Et sted å gjøre noe sammen

Ved å lage en handlingsrettet arena med kommuner, bydeler og fylkeskommuner som ønsker å styrke seg som samfunnsutvikler, vil kompetanse, erfaring og kunnskap kunne deles mer effektivt. Dette vil igjen gjøre kommunene i bedre stand til å skape positive endringer i sin kommune.

Gevinster ved å delta

Gjennom å delta i kommunearenaen vil dere:

Få kunnskap om løsninger som er prøvd ut i andre kommuner, nasjonalt og internasjonalt

Jobbe dedikert med strategisk viktige utfordringer i egen kommune.

Lære og erfare hvordan utvikle, teste og skalere nye løsninger, modeller og samarbeidsformer

Styrke egen kompetanse på å lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i praksis

Få trening på og støtte til å stå i komplekse og utfordrende prosesser i egen kommune

Få erfaring med å utvikle og drive samarbeid på tvers av siloer og med andre kommuner

Bli medlem!

Kommunearenaen har fortløpende opptak. Den er åpen for kommuner, bydeler og fylkeskommuner, men også andre offentlige aktører.

Hver organisasjon kan delta med valgfritt antall ansatte, men vi anbefaler at minimum 3 personer deltar fast på samlingene.

Oppstart 1. januar 2023

Kostnad

120 000 Pr. år, eks. mva
  • 3+ personer
  • 5 årlige samlinger
  • Sparring mellom samlinger
  • Kurs, ressurser og et ledende innovasjonsmiljø
  • Tilgang til lokaler i Oslo

Hvorfor starter SoCentral en kommunearena?

Vi tror store og komplekse samfunnsutfordringer løses lokalt, når alle ressurser mobiliseres og virker sammen. Det krever nye former for ledelse, det krever at kommunen videreutvikler sin rolle som samfunnsutvikler, og det krever en helt annen praksis for løpende deling og læring. Ikke minst krever det nye samarbeidsmodeller.

Mange kommuner står i utfordringer som ligner på hverandre, og har stor nytte av å samarbeide og dele mer med hverandre. Men vi har også erfart at behovet for et sted å samle seg rundt egne prosjekter og utfordringer er avgjørende for å ha tid og rom til å skape nye løsninger.

Gjennom 10 års praktisk erfaring med å utvikle løsninger på samfunnsutfordringer har vi sett den viktige rollen kommunen har. I denne arenaen vil vi dele erfaringer, kunnskap, kompetanse og modeller som vi har utviklet sammen med kommuner over hele Norge.

SoCentral er et ideelt selskap som jobber for vår felles framtid. Verdiene vi skaper føres tilbake til selskapet og inn i nye utviklingsprosjekter. Vi har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser. Ta gjerne en kikk på våre vedtekter og regnskap.

Vil dere høre mer?

Karin Lindgård er partner i SoCentral. Hun har blant annet pilotert en kommuneinkubator, og vært med å starte og lede Pådriv i Trondheim og Oslo. Hun er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst.

Hun har også hatt strategisk lederansvar i Oslo kommune gjennom flere år, og har utdanning i innovasjon og ledelse fra THNK School of Creative Leadership i Nederland.

karin@socentral.no / 416 48 313