Et samarbeidsprosjektmellom

Regionale møteplasser for samskaping

En møteplass for offentlige og private aktører som ønsker å samskape om samfunnsutfordringer

SE MØTEPLASSER

Verktøy
Det finns verktøy og veiledninger som du kan bruke for å samskape
Les mer

Samskaping?
Hva er samskaping? Og hvorfor er det relevant for deg?
Les mer

Møteplasser
Vi arrangerer møteplasser for samskaping rundt om i landet.
Les mer

Møteplasser

KS, Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral ønsker å utvikle møteplasser for samskaping mellom kommuner, sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor. Målet er å gi deltakerne kunnskap om hva samskaping er og vise at denne måten å jobbe på kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Samskaping gir de ulike aktørene en bedre forståelse for hverandres behov og måter å jobbe på. Dermed blir det enklere å legge til rette for samarbeid som kan løse utfordringen.

Gjennom de regionale møteplassene ønsker vi å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Målet er mer samskaping og flere samarbeid mellom kommuner og andre aktører, forankret i reelle behov, for bedre og mer effektive løsninger for innbyggerne.

Les mer

Regionale møteplasser 2019

I løpet av 2019 arrangerer vi flere møteplasser for samskaping rundt om i Norge

Vi legger ut informasjon om møteplassene fortløpende. Vi du få tilsendt en invitasjon? Registrer deg her.

[contact-form-7 title="" id="5051"]

Sandnes

12. og 13. desember, Sandnes Rådhus
Kontakt for påmelding

Levanger

12. november
Samskaping av felleskapsverdier i kommunen
Påmelding

Agder/Hunsøya

17. oktober
Samskape et samfunn hvor flere unge kan delta
Påmelding

Trondheim

Dato, tema og påmelding kommer
Kontakt

Innlandet

Dato, tema og påmelding kommer
Kontakt

Verktøy

Aldri har det vært enklere å komme i gang!

Det er utviklet metoder og verktøy som både inspirerer til samskaping og viser vei i arbeidsprosesser der flere aktører går sammen om å løse felles utfordringer.

Håndbok for samskaping

Håndboka presenterer sentrale begreper og en modell for samskapende sosial innovasjon.

Juridisk Veileder

Hva er lov og ikke lov til å gjøre når det offentlige skal samskape sammen med andre?

Samson

Et digitalt prosessverktøy for samskaping.

SoImpact

En åpen og tilgjengelig metode og verktøy for måling av sosial verdiskaping i prosjekter og innsatser.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har på sine nettsider for gründere en egen del for sosialt entreprenørskap.

Co-Creator Norge

Et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor.

Semja

En modell for hvordan offentlige og ideelle investorer sammen kan finansiere utvikling av løsninger som kan gi betydelig samfunnsverdi.

Veier til samarbeid

Hefte fra KMD om sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor.

Veier til samarbeid

Hefte og prosessmateriale fra KMD om sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor.

Metode for innovasjonssamling

En av flere metoder og virkemidler som kommunen kan spille på for å få til gode prosesser i samskaping med lokalbefolkning og lokale aktører.

Verktøy fra møteplassene

Filer og dokumenter som er benyttet under de Regionale Møteplassene. Les artikkel om møteplass øst for mer info.

Veileder for offentlige oppdragsgivere

Veilederen gir offentlige oppdragsgivere rettslig trygghet og viser handlingsrommet de har i anskaffelsesprosesser.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Tema: Utenforskap

Vi har gode levekår i Norge, men vi står også overfor komplekse utfordringer som krever at vi utvikler nye løsninger for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdsmodell. Samarbeid og samskaping kan gi nye blikk på utfordringene vi står overfor, det kan mobilisere flere til å bidra med å løse utfordringene og det kan legge til rette for utviklingen av nye løsninger.

Sosial ulikhet og mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv skaper store sosiale og samfunnsmessige utfordringer. Som et eksempel ser vi at nesten halvparten av bydelene i Oslo har et høyere skolefrafall enn landsgjennomsnittet, samtlige av disse bydelene ligger øst i byen. Andelen unge utenfor arbeidslivet øker på landsbasis og yrkesdeltakelsen for en del innvandrergrupper er langt lavere enn ellers i befolkningen.

På møteplassen får du som deltaker en bedre forståelse for andre aktørers behov og måter å jobbe på. Gjennom å invitere til et verksted ønsker vi å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Målet er mer samskaping og flere samarbeid i og mellom kommuner, sosiale entreprenører og andre aktører.

I løpet av verkstedet får du innblikk i:

  • Mulighetsrommet for samskaping.
  • Status og kunnskapsgrunnlag for den aktuelle utfordringen vi jobber med i innovasjonsverkstedet.
  • Metoder og verktøy for å fremme innbyggerinvolvering og samskaping.

Hva er samskaping

Vi må gjøre bruk av alle gode ressurser om vi skal lykkes med å løse mange av de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor. Det innebærer at personer med ulike ressurser, erfaringer og kunnskap må arbeide sammen, på tvers av fag og sektorer.

Vi må samarbeide og arbeide på nye måter. Innbyggere, private og frivillige aktører må i større grad gå sammen med offentlige aktører for å utforske behov og utfordringer, og samarbeide om å utvikle gode løsninger.

Samskaping kan foregå innenfor rammen av en kommunal tjeneste, det kan foregå hos private aktører, og vi kan finne det i frivillige organisasjoner. Det må med andre ord ikke etableres nye samarbeidsmodeller eller organisasjoner for å samskape, men noen ganger kan det være behov for å gjøre akkurat dette.

Hvem er møteplassene for?

Til de regionale møteplassene inviterer vi kommuner, sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor til å jobbe sammen om lokale utfordringer.

Regionale møteplasser er et startpunkt for å skape nye relasjoner og forstå hverandres «verdensbilde». Vi ønsker gjennom møteplassene å vise hvordan vi i forkant av innkjøpsprosesser og innovasjonsløp kan jobbe sammen.

Prosjektgruppen

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. Vi driver frem eksempler på hvordan man gjennom samarbeid på tvers av fag, bransjer og sektorer skaper løsninger som gir et mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

Inkubatoren som SoCentral driver på Sentralen i Oslo har i dag 250 medlemmer. Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Cathrine Skar - 468 05 950

Innovasjon Norge er støttespiller til innovasjon i offentlig sektor, og for sosiale entreprenører. Selv om det ikke finnes egne øremerkede midler til sosiale entreprenører hos Innovasjon Norge, finner disse gründerne oftere muligheter i virkemiddelapparatet enn den gjennomsnittlige bedriftsetablereren. Fordi de er innovative, fordi de har kunnskaper om problemet de ønsker å løse, og fordi de går «all in». Gjennom samarbeidet i Samskaping.info øker Innovasjon Norges muligheter til å koble sosiale entreprenører med aktører i andre sektorer, og dermed bidra til å løse flere floker.

Bård Strandheim - 908 85 053

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjøret. KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner, og er opptatt av å styrke og videreutvikle en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Vi jobber for å styrke rammebetingelsene for innovasjon i kommunal sektor, og bidra til at våre medlemmer evner å utløse egen innovasjonskraft. Samfunnet trenger å skape nye løsninger og nye modeller for å møte velferdsstatens utfordringer og floker, og vi ønsker å gjøre det lettere for kommuner, innbyggere, frivillig sektor, sosiale entreprenører og næringsliv å gå sammen om å utforme framtidas kommune. Derfor er disse møteplassene for samskaping viktige – her er det samskaping i praksis!

Anne Romsaas - 959 71 659

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i entreprenører med et produkt eller en tjeneste som bidrar til å løse en krevende sosial utfordring på en ny måte. Selskapene må kunne vise til målbare sosiale resultater og ha en forretningsmodell som vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig, slik at flest mulig får nytte av løsningen.

En sosial entreprenør må være i tett dialog med sine kunder og målgrupper for å levere best mulig, og gjennom Samskaping.info ønsker Ferd SE å legge til rette for det. Alle som vil bidra til å løse «floker» i Norge er uløselig knyttet sammen med offentlig sektor. Vi mener at Samskapingsmøteplassene bidrar til å slippe alle gode krefter til, og vil utløse mer av potensiale for samfunnsinnovasjon.

Henriette Skretteberg - 988 42 240