Utfordringene i boligmarkedet i Oslo og andre storbyer er velkjente for de fleste. I det boligsosiale pilotprosjektet Byboliger for alle med Hille Melbye Arkitekter, JM og Pådriv utforsker vi hvordan nye bokonsepter kan bidra til aktive og utadrettede førsteetasjer i utviklingsområder, og samtidig gi flere rimelige boliger som er tilgjengelige for flere ulike typer byfolk.

I en kronikk i Dagsavisen den 10. mars 2021 skriver Kaja Melbye og Ingrid Sletten i Hille Melbye Arkitekter om mulighetene som finnes hvis vi tør å tenke annerledes om hvordan vi tar i bruk førsteetasjene.

Pilotprosjektet tar utgangspunkt i eiendommer som JM skal overta på Bryn i Oslo. I mange utviklingsområder blir førsteetasjene, som er ment å ha tilbud til de som bor der og være med å skapene levende gater og områder, stående tomme lenge. Det viser seg at det er vanskelig å fylle disse førsteetasjene med næringsvirksomhet i en fase hvor det ennå ikke bor så mange mennesker i et område. Det er rett og slett ikke mange nok folk til å holde liv i tilbudene. Utadrettet virksomhet blir også vanligvis tolket til å bety næring – men trenger det å bare være sånn?

Samtidig er det mange grupper i samfunnet som ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet – eller å bli der. Og i nye nabolag er det stort behov for møteplasser og sosial infrastruktur som bringer alle disse ulike menneskene sammen. Kan vi utforske løsninger som ser disse utfordringene i sammenheng?

Byboliger for alle er støttet av Husbanken. Sluttrapporten fra fase 1 av prosjektet er nå klar, og viser potensialet for en gradvis og fleksibel utvikling av førsteetasjene; fra rimelige boliger og fellesarealer for de som bor der i de første årene av utviklingen, til en miks av nærings-, nabolags- og boligfunksjoner når nabolaget er ferdig utviklet. I tillegg viser også rapporten mulighetene for å lage fellesområder som grønne og varme lunger innendørs, i stedet for de vanlige områdene utendørs.

Pådriv har siden november 2020 samlet aktører på tvers av sektorer og fag, for å utfordre boligstrukture, hva og hvordan vi bygger i dag, og hvordan vi skaper gode bomiljø. Det skjer gjennom Arena for boligmangfold, hvor SoCentral deltar og leder styringsgruppen. Byboliger for alle er det første pilotprosjektet som tas inn i arenaen, for å kunne utvikles videre i fellesskap.

Vil du vite mer om piloten? Kontakt Karin Lindgård (karin@socentral.no).

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter