I januar i år fikk kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ansvaret for den nasjonale koordineringen av bærekraftsmålene, som Norge har forpliktet seg til å nå innen 2030. 

De globale bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling. 232 indikatorer skal gjøre det mulig å følge med og styre utviklingen. Samtidig oppfordrer FN hvert land om å ha nasjonale indikatorer som et supplement til de globale indikatorene. 

Bærekraftsminister Nikolai Astrup har derfor nylig satt i gang arbeidet med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge mot 2030. 

Hvis alt går etter planen skal handlingsplanen inngå i en stortingsmelding som skal behandles på Stortinget sensommeren 2021. I månedene fremover vil derfor kommunal- og moderniseringsministeren invitere til flere innspillsmøter og gjennomføre en konferanse. Vi håper at dette blir en god og konkret handlingsplan, og skal selv både bidra med innspill og mobilisere flest mulig til å bidra. 

Men vi er bekymret for to ting.

  1. At folk flest ikke kommer til å gi innspill til handlingsplanen, og at den dermed kun vil utformes med utgangspunkt i departementenes og ulike interesseorganisasjoner agendaer
  2. At stortingsmeldingen og handlingsplanen i for liten grad vil utfordre hvordan vi organiserer bærekraftsarbeidet i hele samfunnet, og dermed ikke adresse hva som kreves for at vi skal nå målene innen 2030

For at bærekraftsarbeidet i Norge skal få tilstrekkelige legitimitet og bli relevant for hele samfunnet mener vi det er avgjørende at innbyggere involveres og høres. Ikke minst er det viktige at unge stemmer blir representert og at deres innspill blir tatt seriøst. En bred og åpen prosess mot hele befolkningen vil både være for tidkrevende og kostbar, gitt at handlingsplanen skal behandles i 2021. Det er også stor risiko for at man ikke vil lykkes med en så bred involvering. 

Vi foreslår at det gjennomføres en borgersamling (citizen assembly) som får i oppgave å gi konkrete anbefalinger om hvordan Norge kan nå alle bærekraftsmålene innen 2030. 

SoCentral tar dette initiativet i samarbeid med sekretariatet i Bærekraftsnettverket, som samler flere kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Vi har også sikret faglig støtte fra NTNU og Wergelandsenteret. 

Borgerpanelet vil bestå av 100 tilfeldig utvalgte personer i alderen 18-25 år fra hele landet. Personene vil velges gjennom et lotteri som sikrer at vi får frem stemmer fra alle samfunnslag. Gruppen vil få tilgang på utfyllende informasjon og eksperter, og bli satt i stand til å drøfte og foreslå veivalg som både bygger på tilgjengelig kunnskap og har legitimitet i befolkningen. Samlet vil de levere disse som konkrete innspill til Stortingets behandling av stortingsmeldingen og handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge. 

Gjennom vårt samarbeid med NTNU vil vi dra nytte av erfaringer fra tilsvarende prosesser i andre land. I Danmark har for eksempel regjeringen besluttet å opprette et “Klimaborgerting” som skal diskutere “borgernære dilemmaer forbundet med den grønne omstilling samt give input og anbefalinger til udarbejdelse af klimahandlingsplanerne”. Tilsvarende er allerede opprettet i Frankrike i forbindelse med regjeringens arbeid med den grønne omstillingen og president Macron har allerede signalisert at de vil sette i gang flere slike prosesser. 

Denne formen for deliberative prosesser kommer for fullt over hele verden, og Norge kan lene seg på erfaringene fra andre land. Du kan lese mer om denne type prosesser i OECD sin ferske rappor.

Vi mener en borgersamling er et svært interessant grep for å få konkrete innspill til bærekraftsarbeidet i Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartmentet ønsker initiativet velkommen, så nå trenger vi all mulig hjelp fra nettverket vårt for å finne finansiering, samle gode prosessledere og involvere befolkningen på et måte som Norge aldri har sett maken til.

Nysgjerrig? Ta kontakt med Cathrine Skar, cathrine@socentral.no eller Thomas Berman, thomas@socentral.no.

*SoCentral, KPMG, PWC og Æra ble invitert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å levere tilbud på prosessbistand for å innhente innspill. KPMG (Pure Consulting) ble valgt til å levere prosessbistand. Vårt forslag / tilbud til KMD kan du lese i sin helhet her.

 

Foto: NHS Citizen Assembly 43 av nhscitizen (CC)