Norge har forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å nå de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Vi vet at det vil kreve nye former for samarbeid og vi vet at vi må handle nå.

Tradisjonelle privat-offentlige samarbeid vil ikke være nok. Ei heller er innovative anskaffelser alene svaret, om vi skal nå målene. Vi trenger trolig også nye samarbeid der borgere, private, offentlige og frivillige aktører går sammen om å definere problemer og utfordringer, lage nye strategier og løsninger, og deretter samarbeider om å sette disse ut i livet. Forskningen sier at samarbeid av dette slaget er nødvendig, men krevende, da det fordrer stor tverrfaglighet, høy grad av tillit og en dynamisk organisering.

Samarbeidet vi trenger fremover er derfor vanskelig å få til innenfor dagens strukturer, som er preget av spesialisering og siloer.

På SoTalk onsdag 28. oktober stilte spørsmålet om hva slags type infrastruktur vi trenger for å få til samarbeid som kreves for å nå bærekraftsmålene, og om det er mulig og ønskelig å få på plass en slik infrastruktur i dagens samfunn.

Du kan se hele opptaket av SoTalk her.

Vi fikk først en innføring i Pådriv-metoden av Thomas Berman fra SoCentral og Pådriv. En infrastruktur for bærekraftig samfunnsutvikling, som består av både juridisk og organisatorisk rammeverk, praktiske arbeidsmetoder, malverk og klare ledelsesprinsipper for samskaping. Infrastrukturen er utviklet og pilotert i Hovinbyen (Oslo), og tas nå i bruk i blant annet Stavanger og Trondheim. Lysarkene som Thomas viste finner du her

Deretter reflekter Gro Sandkjær Hansen fra Oslo Met om hvordan Pådriv som “nettverksstruktur” kan sees på i en større sammenheng. Lysarkene som Gro viste finner du her

 

Foto : Geir Anders Rybakken Ørslien