Veien til et sterkere demokrati går gjennom folket. Det mener OECD, som har laget en guide til hvordan myndighetene kan gi sine innbyggere en mer varig og meningsfull rolle i utformingen av politikken som påvirker deres liv.

Skal vi bygge vindmøller for å få mer grønn energi, på tross av de store naturinngrepene som følger med? Hvordan skal vi fase ut oljeutvinningen og samtidig ta vare på velferdsstaten vår? Hvordan skal lokalsamfunnet bli mer inkluderende? Og hvordan kan vi ta disse veivalgene uten at vi får dype skiller og økt polarisering? I stedet for å be innbyggerne stemme over fremforhandlede forslag kan de tas med på råd FØR politikken er ferdig utformet, og komme med anbefalinger som hjelper administrasjonen og politikere til å ta vanskelige beslutninger.

Innbyggerne bidrar i utforming av politikk
Stadig oftere tar offentlige myndigheter internasjonalt med sine innbyggere på råd før de utformer politikk. Det skjer gjennom borgerforsamlinger, juryer, paneler. og andre representative deliberative prosesser. I slike prosesser får et tilfeldig, representativt utvalg tilført balansert kunnskap, de deltar i fasiliterte diskusjoner og refleksjoner, før de samles om en anbefaling. Dette en av mange innsatser for å involvere og mobilisere innbyggere, og gi dem en mer varig og meningsfull rolle i utformingen av politikken som påvirker deres liv.

Guide til styrket demokrati
OECD kom i 2020 ut med en rapport der de har samlet data fra fra over 300 deliberative prosesser. Nå har de gitt ut en guide for offentlig sektor som tegner ut 8 modeller for å institusjonalisere representative borgerpaneler for å styrke kollektive beslutningsprosesser og demokratiet. EU opprettet i oktober et kompetansesenter for deltagende og deliberativt demokrati med mål om å bygge kompetanse og gi støtte til deliberative prosesser over hele Europa.

Borgerpanel i Norge
I SoCentral jobber vi for å få opp flere borgerpaneler som kan gi gode eksempler på hvordan denne metoden kan bidra til å styrke demokratiet. I løpet av 2021 har vi designet og gjennomført tre borgerpaneler.
1.I forskningsprosjektet New Water Ways gjennomførte vi et borgerpanel på Grefsen-Kjelsås på spørsmålet: Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, for eksempel ved å ta i bruk virkningsfulle tiltak på egen tomt?

2.I samarbeid med bydel Grorud ble innbyggere på Romsås høsten 2021 tilfeldig utvalgt til å være med i et borgerpanel om hvordan bydelen best kunne samarbeide med lokalsamfunnet om å gjøre Romsås til et tryggere og bedre sted å bo. Anbefalingene kan du lese her

3.Rett før vi tok juleferien avsluttet vi et borgerpanel med ungdomsskoleelever fra Hillevåg bydel i Stavanger. I samarbeid med Pådriv Stavanger, Stavanger kommune og NTNU ble elever fra to ungdomsskoler i Hillevåg trukket ut gjennom et lotteri til å delta i et borgerpanel. Ungt borgerpanel ble invitert til å gi konkrete anbefalinger til programplanen og områdeløft Hillevåg på spørsmålet: Hvordan kan vi sammen skape et trygt og attraktivt nabolag? Anbefalingene fra ungdommene offentliggjøres i midten av januar 2022.