Sammen med Miljødirektoratet skal SoCentral utvikle og drive en digital møteplass for kommuner som får Klimasats-støtte til å kutte utslipp og omstille til lavutslipp. Hensikten er å gi kommunene ekstra prosjektutviklingsstøtte og bidra til at de utveksler kunnskap og erfaringer som hjelper alle med å lage bedre prosjekter.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Klimasats-forum er et nytt tilbud til kommuner som har fått støtte fra Miljødirektoratet. I år er dette en pilot med egne forum for prosjekter innen mat/matsvinn, sirkulærøkonomi og arealplanlegging. Kommuner som har fått støtte til slike prosjekter i 2022 og 2021 er invitert til å delta. SoCentral vant oppdraget med å drive Klimasats-forum, i tett samarbeid med Miljødirektoratet.

– SoCentral viste i tilbudet sitt at de forstår godt hva kommunene vil trenge av bistand i et slikt prosjekt, og har en nyansert og moden forståelse av hvordan prosjektet bør utvikles for å bli mest mulig nyttig. For oss var det viktig at det var foreslått et løp som er fleksibelt og kan tilpasses ulike behov i kommunene, samtidig som SoCentral hadde klare tanker hva som er viktig å få gjort og i hvilken rekkefølge, og tydelige og realistiske forventninger til oppnådde resultater, sier Espen Larsen i  Miljødirektoratet.

All erfaring inn i ett prosjekt
Klimasats-forum blir en digital møteplass, der deltakerne får tilgang på relevant ekspertkunnskap, erfaringsdeling med andre kommuner og bistand til prosjektutvikling. Deltakerne vil også bli kjent med fagpersoner i andre kommuner som jobber med lignende prosjekter og problemstillinger. Forumet tar utgangspunkt i kommunenes konkrete behov.

– Å bidra til at både kommuner og Norge skal nå sine mål om utslippsreduksjon er et drømmeoppdrag for oss. I dette prosjektet kan vi bruke all vår erfaring med både digital møtefasilitering og prosjektutvikling i og med kommuner over mange år, sier prosjektleder for Klimasats-forum i SoCentral, Marie Harbo Dahle. I SoCentral er hun er ansvarlig for kunnskaps- og metodeutvikling, og leder for tiden flere samarbeidsarenaer innen klimavennlig bygg- og anleggsbransje.

Kommunene støtter hverandre i et planlagt og fasilitert løp
Formålet med Klimasats-forum er å hjelpe kommunene med å effektivt finne gode løsninger og metoder, og å planlegge,  og gjennomføre arbeidet innenfor temaområdet kommunene  har fått støtte til.
– Vi legger til grunn at deltakerne ikke bare har spørsmål, men også kunnskap og erfaringer som kan komme andre kommuner med lignende prosjekter til gode. I tillegg vil vi gi tilgang på fagkunnskap i samlingene – fra kommuner med mye erfaring, forskere og andre fagmiljøer, Miljødirektoratet eller andre, forklarer Harbo Dahle.

Dedikert team som organiserer
Hver tiltakstype vil ha én dedikert leder fra SoCentral som organiserer de fire samlingene for denne tiltakstypen. De vil være møteleder i samlingene, kommunisere med deltakerne mellom samlingene, og gjør avtaler med eksperter og andre bidragsytere. De tre lederne for de tre ulike tiltakstypene vil sammen med prosjektleder møtes jevnlig for å løpende koordinere innhold til og utvikling av samlingene.

Klimasats-forum for mat/matsvinn vil ledes av Mette Øinæs Habberstad. Hun har blant annet ledet Delingsboksen, et digitalt delingsforum  som testet hvordan vi best legger til rette for at ansatte som jobber med innbyggerinvolvering på tvers av kommuner skal finne, ta del i og bruke kunnskap som allerede finnes. Mette har også erfaring fra Den Norske Turistforening som jobber mye med bærekraftig drift deriblant utvikling av mattilbudet sitt. Kontakt: mette@socentral.no

Klimasats-forum for sirkulærøkonomi ledes av  Håkon Iversen, han har blant annet fungert som daglig leder i Sirkulær Ressurssentral AS for å etablere, utvikle og drive en bærekraftig fysisk sentral for logistikk, mellomlagring, kjøp, salg og dokumentasjon av brukte materialer fra byggenæringen. Håkon har også bygget opp den nasjonale kunnskapsarenaen for sirkulær materialforvaltning, som er en digital arena. Kontakt: hakon@socentral.no

Klimasats-forum for arealplanlegging ledes av Cathrine Skar. I FoU-prosjektet SPARE som utforsker “How do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience?” er hun ansvarlig for innhenting av litteratur og forskning. Hun jobber også med  intervjuer og design av eksperimenter for å teste ut nye forskningsbaserte beslutningseffektive prosesser. Hvilke  ledelses-, styrings- og forvaltningsformer som skaper engasjement, eierskap og samskaping om blågrønn infrastruktur i etablerte byarealer er også en del av forskningsprosjektet. Kontakt: cathrine@socentral.no

Hvem er Klimasats-forum nyttig for?
Klimasats-forum er både for prosjekter helt i oppstart og de som har holdt på en stund. Forumet er ikke avgrenset til å handle om akkurat det tiltaket kommunen  har fått støtte til. For eksempel har flere kommuner fått støtte til å ansette en prosjektleder eller gjennomføre en anskaffelse. Forumet skal hjelpe kommunen videre med arbeidet innen hele temaområdet matsvinn, sirkulærøkonomi eller klimavennlig arealplanlegging, også etter at selve Klimasats-prosjektet er gjennomført.

Vil du vite mer om Klimasats-forum? Ta kontakt med prosjektleder i SoCentral Marie Harbo Dahle, marie@socentral.no

Har du spørsmål til Miljødirektoratet? Kontakt ansvarlig Espen Larsen, espen.larsen@miljodir.no.

Om SoCentral og Klimasats-forum
Klimasats-forum drives av SoCentral på oppdrag for, og i tett samarbeid med, Miljødirektoratet. SoCentral er et ideelt aksjeselskap som har lang erfaring med å bistå kommuner i å utvikle og gjennomføre komplekse prosjekter som er tuftet på gode samarbeid både internt i og mellom kommuner,  med organisasjoner og næringsliv. 

Bilde av Lukas Kloeppel: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/fjell-reise-hovedvei-utendors-577696/