Kan fremtidens nabolagshus skapes i fortidens bygg? Et nytt samarbeidsprosjekt skal bidra til at flere tomme hus blir til inkluderende møteplasser.

Riksantikvaren og OBOS har begge gått inn med én million kroner i det toårige prosjektet Fremtidens nabolagshus i fortidens bygg. SoCentral er prosjektleder, og Fortidsminneforeningen og OsloMet/NIBR er bidragsytere i prosjektet. 


– OBOS har en klar visjon om å skape levende og inkluderende nabolag, da trenger vi gode møteplasser. Prosjektet Fremtidens nabolagshus kan være en viktig brikke i å utvikle bærekraftige driftsmodeller for nabolagshus som vil ha stor betydning for lokalsamfunnene, sier Kent Olav Nordby, daglig leder i OBOS Samfunnsarena. 

– Dette er et spennende prosjekt som skal skape gode møteplasser, og samtidig ta bedre vare på kulturhistoriske bygg, sier senirorrådgiver i Riksantikvaren Geir Tvedt.

Vil fylle tomme lokaler
-Nabolagene er viktige fellesskap i bysamfunnet. For å bygge fellesskap må man ha arenaer som egner seg til dette. Det er stort behov for innendørs,inkluderende møteplasser i nabolag i hele Norge. Samtidig ser vi at mange hus og lokaler som kunne blitt brukt som en ressurs, står tomme. Å fylle disse med aktivitet er viktig, men den store utfordringen er økonomisk bærekraftige driftsmodeller, påpeker Gro Sandkjær Hanssen, forsker og professor ved NIBR/OsloMet.

Vil finne nye, smarte måter å utnytte ressursene på
Grendehus og lignende nabolagshus i byer og distrikter har i dag ofte utfordringer med å få til en bærekraftig drift. Skal  man lage steder som er åpne for alle, kan de ikke ha en ren kommersiell driftsmodell. Å basere seg på frivillighet er sårbart, og kommuneøkonomien er presset så det offentlige kan ikke ta regningen alene. – Vi tror at vi trenger å finne gode partnerskapsmodeller der flere aktører går sammen og finner smarte måter å kombinere ulike ressurser, kompetanse og finansiering, sier prosjektleder i SoCentral Stina Låstad.

Prosjektet vil se på måter å drifte både hus med kulturhistorisk verdi og nyere bygg, og Fortidsminneforeningen vil bistå med kompetanse på hvordan istandsettingsprosesser kan drives uten at det går på bekostning av verneverdiene, og hvordan frivillighet kan mobiliseres i arbeidene.

I høst skal prosjektet intervjue ressurspersoner i eksisterende nabolagshus for å forstå hvordan de løser sin drift i dag. Innsikten skal brukes til å videreutvikle en byggeklossmodell, som er laget i samarbeid med NIBR ved OsloMet, og som bygger på erfaringer SoCentral har fra utvikling av nabolagshuset Biermannsgården på Sagene i Oslo.

Verktøy og konkrete eksempler
Modellen skal gjøre det enklere for lokale aktører å utvikle og drive nabolagshus.

– Vi trenger å finne gode driftsmodeller, sier prosjektleder Stina Låstad i SoCentral. – Derfor ønsker vi å lage en åpen verktøykasse med ulike eksempler og maler slik at man kan sette sammen byggeklossene ut fra hva som passer lokalt.

Kunnskapen og erfaringen fra prosjektet skal bli lett tilgjengelig for dem som ønsker å utvikle nye partnerskapsmodeller for utvikling og drift av nabolagshus.

-Det overordnede målet med dette prosjektet er at vi skaper flere velfungerende møteplasser over hele landet. Vi skal bidra til å ta bedre vare på eksisterende bygg og kulturminner.  Vi vil gjerne komme i kontakt med flere aktører som har en interesse av å bidra til at dette arbeidet lykkes, oppfordrer prosjektleder Stina Låstad i SoCentral.

Les mer om prosjektet her

 

Om partnerne i prosjektet

SoCentral er et ideelt AS som bygger brede samarbeid for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Vi tar ofte rollen som navet i midten mellom kommuner, næringsliv og sivilsamfunn som vil utvikle et mer bærekraftig samfunn.

OBOS Samfunnsarena er et datterselskap av OBOS. Formålet er å investere i og forvalte ulike møteplasser som aktivitetsanlegg, kulturarenaer og andre lokaler for samfunnsnyttige formål i områder hvor OBOS bygger boliger for medlemmene.

Riksantikvaren er  et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og de er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø.

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som arbeider for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse.

NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt ved Oslo Met  som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt.