Hvordan kan vi sammen skape både en inkluderende, grønnere og mer lønnsom byutvikling? Pådriv er nettverket for deg som vil gå fra ord til handling. 

– Pådriv kan best forklares som en ny arbeidsform der virksomheter og innbyggere kan samarbeide og utvikle løsninger som kan gi oss bedre og mer bærekraftige byer. 42 virksomheter med både Oslo kommune og store eiendomsselskaper er med. Pådriv har stort mangfold fordi virksomheter fra alle sektorer og bransjer uansett størrelse, samt privatpersoner, kan være med. I fellesskap skal vi sørge for konkrete handlinger ved å foreslå gode løsninger og sette i gang bærekraftige prosjekter, sier Stina Låstad som er nettverksleder i Pådriv Hovinbyen.

Verdens mest bærekraftige byområde
Pådriv ble startet som et forprosjekt i 2017 med støtte fra Forskningsrådet. Målet var å gjøre bærekraftig utvikling i et raskere tempo og med bedre kvalitet. Ambisjonen var å gjøre Hovinbyen, som er Oslos største utviklingsområde, til verdens mest bærekraftige byområde.
– Det var satt ganske tydelige mål for bærekraft, men man manglet en metode for å skape handling som gir ønsket effekt. Pådriv ble svaret, og erfaringene er så gode at det i dag er etablert selvstendige Pådriv-nettverk i Trondheim og Stavanger, og Pådriv modellen ligger til grunn for etablering av en global satsing på bærekraftige matsystemer som nå utvikles på Mauritius, fortsetter Låstad.

Tar ansvar for at ting skjer
Som et nav i sentrum av partnernettverket arbeider Pådriv for å samle flere aktører mot felles mål og nye løsninger som gjerne utfordrer de strukturene vi er vant til:
– Det handler blant annet om å bygge gode nabolag, koordinere krefter og få til samarbeid på områder hvor det ofte ikke er noen som formelt sett har ansvar, samtidig som alle har gjensidig interesse av at utviklingen skjer på en bedre måte enn i dag, forklarer hun. Dette handler om fokus på sosial bærekraft.

Akkurat nå arbeider Pådriv med en rekke ulike prosjekter, og bruker mye tid på to større initiativ; det ene handler om hvordan masser kan håndteres i nærheten av anleggsområdene, det andre om hvordan vi kan få et større boligmangfold som sikrer alle mulighet til egen bolig.

– Vi avdekker utfordringene med jevnlige tverrfaglige samlinger om ulike temaer, der målet er at partnerskapets ideer og forslag raskt omformes til nye pilotprosjekter. Vi jobber for å bygge tillit mellom aktørene, foreslår hvordan vi kan komme i gang, jobber med å finne finansiering og riktig prosjektleder. I det hele tatt sørger vi for at ting skjer, tilføyer Låstad.

– Samarbeidet gir oss en inngang

TreFokus er et nasjonalt utviklingsselskap som eies av skogbruk og treindustrien i Norge og arbeider med bærekraftig by- og stedsutvikling og bruk av tre i denne sammenheng. TreFokus har vært med som partner i «Pådriv» fra starten av:

– Den strategiske grunnen til at vi ble med var at vi regnet med at partnerskap i Pådriv ville gi oss en tettere kontakt med Oslo kommune og andre viktige aktører. Det har vist seg å være riktig, sier Aasmund Bunkholt som er daglig leder i TreFokus og styreleder i Pådriv.

– Gjennom Pådriv styrker Trefokus sin rolle som aktør innen bærekraftig byutvikling, og på sikt vil det også avstedkomme mer bruk av tre. Sagt med andre ord får vi en mye bedre inngang i byutviklingsarbeidet når vi er med i Pådriv. Det er også plass til mange flere partnere, konkluderer Bunkholt.