Verdens bærekraftsmål avhenger av at alle drar i samme retning.  Pådriv tenker nytt om å skape handling og grenseoverskridende samarbeid. Nå er etableringer på gang i flere norske byer. 16.januar var disse samlet alle i Pådrivsenteret på Økern for å sette fart i denne ambisiøse samfunnsdugnaden.  

Det som besluttes i FN, EU og på Stortinget handler i stor grad om konkrete oppgaver som hvordan vi skal bygge, produsere og jobbe. Hvordan vi skal transportere oss rundt, møtes sosialt og takle dårligere vær. Ting må løses på nye måter og innbyggere må være med å bestemme. Derfor er nå Stavanger, Trondheim og Arendal i ferd med å etablere Pådriv lokalt. Metoden får ting til å skje fordi den involverer alle de som berøres av byutviklingen. 

– At Pådriv nå vokser seg ut av Hovinbyen i Oslo, gir enorm motivasjon for å fortsette å lede dette dugnadsarbeidet, sier leder av Pådriv-nettverket og partner i SoCentral, Stina Låstad. Godt hjulpet av styreleder i Pådriv, Aasmund Bunkholt, har innsiktene om hvordan de har bygget opp Pådriv Oslo spredt seg over hele landet. 

Den 16.januar var 19 personer fra de fire byen samlet i Pådrivsenteret på Økern for å dele erfaringer med å starte opp Pådriv og diskutere hvordan vi kan samarbeide fremover. Oppsummeringen fra samlingen viser at vi har mye å lære av hverandre. 

Stina understreket som én grunnleggende, viktig ting: 

– At vi som har fått oppdraget med å lede dette partnerskapet har en hundre prosent nøytral rolle. Det rydder skepsisen unna hos både både kommuneledelse og lokale, kommersielle næringsdrivende, sier Låstad.

– I Pådriv klarer vi å vri oppmerksomheten vekk fra skepsis og usikkerhet om hva den andre parten vil, og over på hva som skal til for å løse problemene sammen. Partnerskapet er likeverdig, noe som innebærer at de 40 virksomhetene som er med som partnere, har en like stor innflytelse uavhengig av størrelse og økonomisk bidrag.

Får ting til å skje

Det kan ta kort tid fra noen melder inn et nytt Pådriv-prosjekt, til løsninger blir testet ut “på bakken”. Med Pådriv kommer partene i direkte dialog 

– Relevante fagfolk, myndigheter, eiere og innbyggere kommer sammen for å få ting til å skje. Oslo, som har tatt mål av seg å være verdensmester i utslippskutt, har selvsagt ingen tid å miste. I Pådriv Oslo ser partnerne egen interesse i å være med å bidra til gode fellesløsninger, sier Stina Låstad.

Låstad og det ideelle selskapet SoCentral, har vært en viktig drivkraft for å få i gang Pådriv-samarbeid i de tre  årene som har gått siden ideen fødtes i 2016. 

Stavanger 

Når Stavanger kommune nå forhåpentligvis bevilger 600.000 til oppstart av Pådriv Hillevåg i Stavanger, er forutsetningen at det gjøres etter Pådriv-modellen som er utviklet i Oslo. 

– Dette vil være en viktig bevilgning for å skape liv i Hillevåg mens endringene og utbyggingen av

bydelen foregår, sier daglig leder i Grønn by, Elin Schanche, og understreker at dette handler både om innbyggerinvolvering og næringsutvikling. 

Det  er Grønn By i Stavanger som har jobbet med å få på plass Pådriv Hillevåg – et område som skal gjennom store endringer: Flere folk og virksomheter vil kreve fortetting langs buss- og toglinjer, nye boliger og noe riving. Det er behov for nye arbeidsplasser og nye møteplasser. Ikke helt ulikt Hovinbyen i Oslo. 

– Jeg vil takke alle som stilte på idédugnaden tidligere i høst, BATE og Hillevåg bydelsutvalg som har stilt med midler så langt og til Felleskjøpet Rogaland Agder som låner oss huset, sier Schanche og lover at med penger til drift, blir det nå fart i prosjektet.

I bevilgningen som Stavanger kommune i disse dager vurderer, følger det med en anbefaling fra rådmannen hvor det blant annet står  «Pådriv er en utprøvd modell i Hovinbyen i Oslo, som har gitt gode ringvirkninger i lokalmiljøet, skapt arbeidstrening og arbeidsplasser, og gitt

området et løft. Dette er et initiativ bydelsutvalget støtter, og som vil kunne gi Hillevåg et spennende image og innovativ kraft».

Trondheim

I Trondheim har de gjennomført flere samlinger som reder grunnen for etablering av Pådriv også her. Byen kan være klare til en formell etablering i første halvdel av 2020. I Trondheim har kommunen et sterkt ønske om å utforske utradisjonelle samarbeid for å få til gode og inkluderende omstillingsprosjekter.

– Vi har et potensial i Trondheim for å gjøre mer sammen for å utvikle byen i en bærekraftig retning. Pådriv-modellen er veldig bra. Ved å bruke den kan vi få med flere folk, slik at vi kan utvikle en best mulig by sammen, sier rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden. 

Geografisk avgrensning er et viktig prinsipp i Pådriv-metoden, og det spesielt tre områder som står fram som mulige avgrensninger i Trondheim: Nyhavna, Elgeseter og Sluppen. 

Interessen for å være med å etablere Pådriv Trondheim spenner bredt; fra Fylkeskommunen, studentorganisasjoner, lokale eiendomsutviklere, næringslivsforeningen, arkitekter, konsulenthus, grunneiere, kommunen og NTNU. 

– Grønn byutvikling og sosial inkludering er viktig når Sluppen skal transformeres til en bærekraftig bydel. Vi mener det er viktig at vi får ting til å skje underveis, sa Hildegunn Utvik, fra Kjeldsberg eiendom, under Pådrivsamlingen i Trondheim i oktober. 

Kjeldsberg Eiendom er en stor grunneier og utvikler, som har byggeprosjekter på gang i Sluppen.

Arendal

Arendal kommune har jobbet systematisk med å få i stand et nytt samarbeid for utvikling av Krøgenes-området, siden Pådriv-modellen ble presentert for en rekke lokale aktører  i juni 2019. En partnergruppe som vil være med å etablere et nytt type samarbeid er under etablering, og Pådriv-modellen er aktuell også her. 

Først så jeg ikke helt hvordan denne modellen skulle virke. Jeg hadde skepsis, men nå blir jeg mobbet litt på jobben fordi jeg går rundt og snakker entusiastisk om Pådriv-modellen hele tiden, sier Birger Loftesnes Bakken, som er prosjektleder for Grønn mobilitet, i Arendal kommune.

I Arendal har en rekke lokale aktører på Krøgenes samlet seg om en felles målsetning og er langt på vei i å etablere en formelt partnerskap.

Jeg har stor tro på denne måten å jobbe på, siden Krøgenesområdet har komplekse problemstillinger. Det er et bilbasert næringsområde, og vi skal opprettholde næring og gjøre behovet for bilbruk mindre. De store aktørene vil gjerne ha kommunen med inn, og det er en felles oppfatning at kommunen skal ta tak, sier Bakken. 

Lisbeth Iversen deltar som offentlig PhD kandidat gjennom aksjonsforskning og tilrettelegging, og er en del av Arendalsteamet. Hun har bærekraftig by og- stedsutvikling som tema, med utvikling av Krøgenes-Vindholmen som case, basert på Samskaping, Placemaking, metode-testing og bred demokratisk medvirkning. Pådriv er en av de omtalte metodene som skal inngå i dette arbeidet, og som er prioritert av samarbeidspartnerne.

Både bedriftseiere, innbyggere og den tradisjonsrike industriaktøren Fossekompagniet har vært med fra starten, og når en av de sentrale grunneierne på Krøgenes tok kontakt, ville også Norgesgruppen være med. Bakken tror med sikkerhet at de vil klare å etablere Pådriv i 2020 og er særlig glad for at de har folk som bor i området med seg på laget. 

  • De lokale beboerne på Krøgenes har masse gode ideer. De har vært med på idemøter og samlinger. 

Medbestemmelse må til

I Oslo møtes partnerne og frivillige som vil bidra med tid og kompetanse jevnlig i ulike steder i Hovinbyen. Kjennetegnende for Pådriv-prosjekter er at man jobber med flere av bærekraftsmålenen på samme tid. 

– Vi snur om på perspektivet og jobber nedenfra og sidelengs. Folk som bor i området er nøkkelen til en vellykket omstilling, og de skal også ha et eierskap til løsningene som prøves ut, sier Stina.  

Pådriv er i full gang med å organisere og drive frem et bredt samarbeid for  å kutte klimagassutslipp fra håndtering av byggemasser fra de mange utbyggingsprosjektene i området. 

– Vi skal teste ut helt nye måter å håndtere massehåndteringen lokalt. Lykkes vi med å finne nye måter å løse dette på i Hovinbyen, kan løsningene tas i bruk mange andre steder og bli viktig for hvordan vi jobber og involverer folk i prosessene, sier Låstad.

Er du nysgjerrig på hvordan din by eller bygd kan få i gang et Pådriv-initiativ? Ta kontakt med Thomas Berman

Kontaktinformasjon til de ulike Pådriv-initiativene:

Stavanger / Elin Schanke og Mette Vabø

Trondheim / Karin Lindgård, Torstein Langeland og Turid Helle

Arendal / Birger Bakken og Lisbeth Iversen

Oslo / Stina Låstad