Vi gjentar suksessen og inviterer til en ny runde masterclass i folkepaneler og innovativ innbyggerinvolvering med Zakia Elvang fra We Do Democracy. I år legger vi også til en ekstra dag – masterclass i deliberativ fasilitering, for deg som vil dypdykke i gjennomføringen og fasiliteringen av et folkepanel.

Velkommen til masterclass!
20. juni: Masterclass om folkepaneler og innovativ innbyggerinvolvering
21. juni: Masterclass om deliberativ fasilitering
Lokale: Gymsalen, Sentralen (Øvre Slottsgate 3, Oslo)

Påmelding gjør du her

Om masterclassen og folkepaneler

Hva er et folkepanel? Er det noe vi kan bruke i min kommune eller organisasjon? Hvis vi ønsker å organisere et folkepanel – hvordan kommer vi i gang? Og hvilke steg må vi gjennom for å skape gode resultater?

Folkepaneler er en involveringsmetode som tas i bruk når vi vil nå nye stemmer. Når vi vil engasjere og få i tale innbyggere som vi vanligvis ikke hører fra, og som ikke pleier å delta i etablerte former for medvirkning, f.eks. eldreråd, lokalpolitikk, eller i høringsrunder. Derfor bruker vi lotteri for å nå ut til disse.

For at disse innbyggerne skal få et godt grunnlag og være i stand til å svare på det oppdraget de får, får de også en grundig innføring i temaet og rådende fagkunnskap. Det gjør også at deltakerne kan delta på like fot i diskusjonene, selv om de har ulik bakgrunn, erfaring og utdanning. Ikke minst gjør det at anbefalingene som kommer er relevante og nyttige for oppdragsgiveren.

Deliberativt demokrati gir oss en måte å finne nye svar på noen av de utfordringene demokratiet vårt står overfor i dag – med fallende medlemstall for politiske partier, polarisering, og kortsiktige politiske løsninger i en tid hvor det motsatte trengs.

Folkepaneler har vist seg å være et demokratisk format som kanskje rommer inngangen til et demokrati som er tilpasset tiden vi lever i i dag. Hvordan kan vi involvere flere folk i politikkutforming, viktige beslutninger og den offentlige samtalen? Både offentlige virksomheter og sivilsamfunn kan være oppdragsgivere for et folkepanel.

Du kan se eksempler på prosesser fra inn- og utland og lese mer om metoden på folkepanel.no og borgersamling.dk.

Hvem holder masterclassen?

Zakia Elvang, We Do Democracy (DK). Zakia er Managing Partner og demokratirådgiver i danske We Do Democracy. Zakia har organisert, ledet og fasilitert over 10 folkepaneler i Danmark. Hun er kjent for sin evne til å mobilisere, skape retning og verdi for sine kunder og samarbeidspartnere, og som en ettertraktet formidler og foredragsholder.

Hun har vært en av de drivende kreftene i å få demokratiet tilbake på dagsorden i en dansk kontekst, og som rådgiver på den internasjonale demokratiscenen på området som innovasjon, kapasitetsbygging, deltakelsesstrategier og politikkutvikling. Hun har også flere styreverv, og sitter blant annet i styret til Danmarks Radio.

Med bidrag fra:

Marie Harbo Dahle, Thomas Berman og Cathrine Skar, SoCentral. SoCentral er et ideelt selskap som siden har 2020 designet, ledet og gjennomført flere folkepaneler i Norge, i blant annet Trondheim, Stavanger og Larvik kommune, og to bydeler i Oslo.

Hanne Sørheim-Rensvik, Programkoordinator Partnerskap for radikal innovasjon i KS

Hva kan du forvente?

I denne masterclassen vil du sammen med andre beslutningstagere, offentlig ansatte og demokratiaktører få innsikt i hva folkepaneler innebærer som involveringsprosess, og bli kjent med hvordan du kan bruke det i din organisasjon.

Masterclassen er for deg som er nysgjerrig på og, eller allerede er i gang med, å organisere folkepaneler. Som deltaker vil du også motta en liten håndbok med viktig informasjon om det du trenger å vite for å ta i bruk et folkepanel. Prinsippene i folkepaneler om representativitet og deliberasjon er også relevante for annet medvirknings- og involveringsarbeid.

På dag 1 dykker vi inn i den deliberative verden. Du får grunnleggende forståelse, internasjonale eksempler, utfordringer og muligheter med folkepaneler – og ikke minst hva det krever av deg og din organisasjon. Vi deler praktisk kunnskap fra mer enn 15 folkepaneler (borgersamlinger og borgerting på dansk) som We Do Democracy og SoCentral har gjennomført i Norge og Danmark, i tillegg til forskning og læring fra flere land. 

På dag 2 dypdykker vi i modeller for fasilitering av folkepaneler og og deliberasjon. Vi går igjennom designet av folkepanel både på makro- og mikronivå, og hva rollen som fasilitator innebærer for denne typen prosess.

Delta på dag 1, dag 2, eller begge?

Masterclassen er delt opp i to dager. Dag 2 dykker enda mer ned i verktøykassen enn dag 1, så vi anbefaler alle som allerede har deltatt på dag 1 å supplere med dag 2. 

Du kan melde deg på bare dag 1, eller både dag 1 og 2. Dersom du har deltatt på dag 1 i november 2023, har du også mulighet til å kun melde deg på dag 2.

Program

20-21. juni, Oslo

Sentralen (Øvre Slottsgate 3, Oslo)

Torsdag 20. juni
Dag 1: Masterclass om folkepaneler og innovativ innbyggerinvolvering

08:30 – 09:00: Kaffe og registrering

09:00 – 09:45: Velkommen, introduksjon og dialog/innsjekk fra deltakerne om fokus for masterclassen

09:45 – 10:15: Deliberativt demokrati, demokratisk innovasjon og nye demokratiske formater.

 • Folkepanelets kjennetegn (herunder bl.a. emne, konsultasjon og anbefalinger)

10:15 – 11:00: Forankring og organisering

 • Hvordan sikrer man et sterkt politisk mandat og forankring? Hvilke aktører involveres og hva er deres roller? Hvordan sikre transparens, legitimitet og uavhengighet? 

11:00 – 11:15: Pause

11:15 – 12:15: Folkepanelets 5 faser og organisering

 • Introduksjon til de 5 fasene i organisering av et folkepanel – og deres forskjellige roller
 • Dialog i mindre grupper – hvordan organisere et folkepanel i vår organisasjon?

12:15 – 13:00: Lunsj i SoCentrals lokaler, 5. etasje

13:00 – 13:30 Utvalg og loddtrekning

 • Hva er stratifisert loddtrekning? Hvordan organiserer man det?
 • Hva er gode kriterier å arbeide med? 

13:30 – 14:15: Det gode spørsmål og sterk politisk forankring v/ Zakia Elvang, We Do Democracy

 • Introduksjon til hvilke spørsmål som egner seg. Eksempler på spørsmål og mandater fra andre folkepaneler
 • Kommunikasjon: Hva kreves av kommunikasjon før, under og etter folkepanelet for å sikre gjennomslag, kredibilitet og god oppfølging av prosessen?

Dialog i mindre grupper:

 • Spørsmål som ville være relevante i egen organisasjon og dialog om mandat

Oppsummering og refleksjon i plenum

14:15 – 14:30: Pause

14:30 – 15:15: Demokratisk innovasjon og medeierskap, panelsamtale med Zakia Elvang i We Do Democracy, Cathrine Skar i SoCentral, Thomas Berman i SoCentral, og Hanne Sørheim-Rensvik i KS Partnerskap for radikal innovasjon, ledet av Marie Harbo Dahle i SoCentral

 • Hvilke utfordringer og muligheter skaper folkepaneler for offentlig sektor?
 • Hvilke krav stiller dette til det politiske lederskapet?
 • Hvordan kan sivilsamfunnet ta i bruk folkepaneler?
 • Hva skal til for at folkepaneler skaper nye løsninger og medeierskap?

15:15-15:30 Refleksjoner og utsjekk

15:30 Slutt – men mulighet for å bli igjen for å nettverke, diskutere og stille flere spørsmål. Er været godt går vi ut på Sentralens egen takterrasse!

Fredag 21. juni

Dag 2: Masterclass om deliberativ fasilitering

08:30 – 09:00: Kaffe og registrering

09:00 – 09:45: Velkommen, introduksjon og dialog/innsjekk fra deltakerne om fokus for masterclassen – velkommen til deltakere fra siste masterclass

09:45 – 10:15: Fasilitere deliberasjon

 • Introduksjon til begreper og tankesett og et blikk på de 5 fasene i deliberative prosesser
 • Fasiliteringsmodeller og hvordan deliberasjon skiller seg fra andre innbyggerinvolveringsprosesser

10:15 – 11:15: Fra makrodesign til mikrodesign

 • Hvilke elementer kan man arbeide med i sitt makrodesign – og hva skal fasilitatoren involveres i
 • Forholdet mellom oppdraget og den tiden folkepanelet tar
 • Hvordan vurderer og kombinerer vi offline- og online-metodikk, og til hvilket formål?
 • Hvordan sammensetter vi en konstruktiv kunnskapskuratering – og hvilke eksperter trenger vi? 

Vi går igjennom noen eksempler på forskjellige makrodesign av folkepaneler.

11:15-11:30: Pause

11:30 – 12:15: Arbeid i mindre grupper

 • Arbeid med oppdrag og makrodesign
 • Presentere og kvalifisere i plenum

12:15 – 13:00: Lunsj i SoCentrals lokaler, 5. etasje

13:00 – 13:45: Fokus på den deliberative fasilitatoren

 • Spot en deliberativ fasilitator – profil, kompetanse og verktøykasse
 • Pluss og minus med å bruke bordfasilitatorer
 • Selvvurdering – hvor er jeg på vei, hva ville det være lurt å arbeide med

13:45 – 14:30 Mikrodesign og klassiske deliberative metoder
Design av folkepanelets programmer og manus

 • Plukk fra metodeverktøykassen
 • Andre verktøy for deltakende demokrati referendum, preferendum, innbyggerkonsultasjon, hva er disse verktøyene? Hvordan kan disse verktøyene supplere min prosess?

14:30 – 14:45: Pause

14:45 – 15:15:
Arbeid i mindre grupper

 • Arbeid med egne mikrodesign
 • Presentere og kvalifisere i plenum

15:15-15:30 Refleksjoner og utsjekk

 • Dialog om bruk av metoder i praksis. Refleksjoner om læring og egne mål.
 • Dele ideer og tanker

15:30 Slutt – men mulighet for å bli igjen for å nettverke, diskutere og stille flere spørsmål. Er været godt går vi ut på Sentralens egen takterrasse!

Påmelding 

Påmelding gjør du her – vi har fortsatt noen ledige plasser!

Du kan melde deg på dag 1, eller både dag 1 og 2. Dersom du har deltatt på dag 1 i november 2023, har du også mulighet til å kun melde deg på dag 2.

Bindende påmelding, full refusjon kun mulig fram til og med 6. juni 2024. Alle avmeldinger etter dette er ikke- refunderbare.

Pris

5 600,- eks mva. for én dag 

9 400,- eks mva. for begge dager

30 % rabatt for medlemmer hos SoCentral

Vi tilbyr gratisplasser til studenter, samt ansatte i ungdomsorganisasjoner og politiske partier (begrenset antall plasser).

Ikke mulighet til å betale for en kursplass? Vi har mange tilgjengelige gratis læringsressurser på folkepanel.no, inkludert podcaster, webinaropptak, rapporter osv. fra både oss og andre fagmiljøer. Ta en titt!

Følg også gjerne vårt nyhetsbrev om demokratisk innovasjon – der deler vi kommende åpne arrangementer, forskning, erfaringer fra andre land osv.

Har du spørsmål? Kontakt Marie Harbo Dahle, marie@socentral.no, eller Sofie Furu, sofie@socentral.no.