I forskningsprosjektet New Water Ways går Oslo kommune og SoCentral nye veier for å involvere innbyggerne i beslutninger som berører dem.

Med et borgerpanel stikker kommunen fingeren i jorda og tar sine innbyggere med på råd. Panelet består av 20 tilfeldig utvalgte innbyggere på Grefsen Kjelsås. De er med i en prosess for å gi konkrete anbefalinger til Vann- og avløpsetaten i Oslo på spørsmålet: Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, for eksempel ved å ta i bruk virkningsfulle tiltak på egen tomt?

Historisk
Prosessen ledes av Håkon Iversen og SoCentral, som har gjennomført et lignende Iøp i Trondheim.

– Nå er dere med på noe litt historisk, da dette er det første borgerpanelet i Oslo kommune. Denne metoden er aktuell når man har behov for å øke kunnskap, engasjementet og koble på innbyggerne i komplekse utfordringer, forklarte Håkon i sin innledning på første samling 7. januar.

Her fikk panelet tilført kunnskap om overvannsproblematikken generelt og på Grefsen/Kjelsås spesielt. Hvorfor overvann er et økende problem, hva de juridiske sidene ved håndtering av overvann er, hvilken strategi kommunen har og hva innbyggerne selv kan gjøre ble belyst. Innleggene fra fagpersonene kan du lese her .
For mer innsikt om hva du som innbygger kan gjøre kan du kikke på Oslo Kommunes faktaark og nettressurser om tema.

Høyt engasjement
Panelet diskuterte i grupper hvilke dilemmaer og muligheter overvann skaper, og pekte på hva de ser behov for å vite mer om, for å etter hvert kunne komme med anbefalinger til beslutningstakere i kommunen. Panelet skal møtes fire ganger på kveldstid, og etter første samling var responsen svært god og engasjementet høyt. 

Involvering gir tillit
En av deltakerne oppsummerte det slik: “Det var veldig spennende og litt overraskende at det er så mange flinke fagfolk som jobber med denne problematikken. At de vil stikke fingeren i jorda og høre hva vi vanlige folk mener, gir meg tillit til at de til slutt vil komme frem til bra tiltak som kan fungere”.

Mer innsikt og nye spørsmål
Borgerpanelet på Grefsen/Kjelsås ga tydelig uttrykk for at det hadde vært spennende tre timer med interessante foredrag, som hadde gitt dem ny innsikt om et komplekst tema. De så behovet for at man kartlegger og samordner tiltak, at innbyggerne kan få mer råd og veiledning i valg av tiltak og at det utdypes hvilket ansvar som pålegges både kommune og hver enkelt. I tillegg vil de høre mer om hvordan man skal prioritere tiltakene fremover. Dette og mer til vil bli tema i de neste samlingene. Vi vil dele en kort oppsummering fra hver samling i borgerpanelet på vår digitale plattform for samfunnsinnovasjon.

Fakta om Borgerpanel

  • Er basert på deliberativ metode. Et deliberativt demokrati kan utvide og supplere det representative demokratiet, ved at vanlige folk trekkes inn i beslutningene gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.
  • Rekrutteringen foregår blant et tilfeldig utvalg av vanlige folk.
  • Rekrutteringen til dette panelet foregikk ved at 3000 innbyggere i bydelen fikk en sms med forespørsel om å delta. 267 svarte at de var interessert og et representativt utvalg på 20 personer basert på kjønn, alder og bosted ble så trukket ut til å delta.
  • Forskning fra OECD viser at de som deltar i disse prosessene faktisk kan endre sine egne meninger etter å ha fått ny kunnskap og diskutert sammen med andre. Politikerne kan oppleve at de vanskelige beslutningene de tar får større legitimitet, når de har fått innspill og anbefalinger fra disse samlingene.
  • I SoCentral har vi tidligere testet ut borgerpanel sammen med Trondheim kommune og NTNU i prosjektet Borgerkraft, og nå sammen med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og NIVA som en del av prosjektet New Water Ways. Vi jobber aktivt for at flere norske kommuner og politikere vil teste ut demokratiske innovasjoner

Illustrasjonsfoto: Olav Helland