SoImpact - måling og styring av samfunnseffekt

SoImpact er en åpen tilgjengelig metode og verktøy for måling av sosial verdiskaping i prosjekter og innsatser.

Sosial verdi skapes i komplekse prosesser som involverer mange aktører, og framtrer på ulike områder og nivåer. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til metoder for å identifisere hvor verdiene realiseres og hvor store de sosiale verdiene er. Årsakssammenhengen mellom innsats og effekt er sjeldent entydig. Det er likevel viktig å vite om ressursene man bruker leder til forventede sosiale verdier.

SoImpact er utviklet av SoCentral for å velge ut/identifisere indikatorer og måle resultater, virkninger og effekter av innsats for å løse samfunnsutfordringer. Metoden er utviklet med formål om å gjøre terskelen lav nok til at flest mulig; fra små sosiale entreprenører til større offentlige virksomheter og samskapende konstellasjoner, skal kunne måle sosial verdiskaping av sin innsats.

Ta kontakt med oss for å bruke SoImpact til ditt prosjekt »

  • “SoCentrals rammeverk for effektmåling er forståelig, jordnært og konkret.”
    Elin Holmedal
    Daglig leder, Røde Kors Oslo

Behov for å måle samfunnsverdi

Det er en rekke grunner til hvorfor vi skal måle samfunnsverdi. Måling kan brukes til å gi kunnskap om at vi oppnår det vi jobber for å få til. Det stiller oss til ansvar ovenfor det vi ser at vi skal oppnå og det gir oss mulighet til bli bedre på det vi gjør

Rammeverk

SoImpact er designet for å måle og evaluere resultater, virkninger og effekter i samfunnsinnovative innsatser.

Prosess

Når SoImpact brukes, blir man utfordret på å gjennomføre en prosess i ti steg, hvor det i verktøyet finnes rubrikker for utfylling av hver fase.