Romsås – Samskaping om et bærekraftig lokalsamfunn

Bydel Grorud har ansvaret for å gjennomføre et områdeløft på Romsås i 2017-2026. SoCentral skal i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole finne, utvikle og ta i bruk egnede metoder, verktøy, løsninger og samarbeidsmodeller for å bygge et bærekraftig lokalsamfunn på Romsås i Oslo.

Sammensatte problemstillinger krever sammensatte løsninger basert på kunnskap og innsats fra mange hold. For å lykkes trenger vi en bred ressursmobilisering, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og fagfelt, og involvering og medvirkning fra lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Les for eksempel om hvordan borgerpanel ble testet som måte å involvere innbyggerne på Romsås.

Kontaktperson: Håkon Iversen, hakon@socentral.no

Romsås har betydelige levekårsutfordringer, i følge By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Mange unge fullfører ikke videregående skole, og mange som bor i området har ikke jobb. Sammenlignet med andre områder i Groruddalen har Romsås få lokalt baserte arbeidsplasser. Barn og ungdom på Romsås opplever nærmiljøet og spesielt området rundt Romsås senter som utrygt.

Det er generelt store utfordringer knyttet til folkehelse på Romsås, både fysisk, psykisk og mental helse, og det er særlig unge som er utsatt. Dette må vi gjøre noe med.

Romsås

Samtidig har Romsås mange ressurser og muligheter å spille på. Mange av innbyggerne føler stor tilhørighet til Romsås, som har en spennende lokalhistorie. Det finnes mye engasjement fra ildsjeler, både innbyggere og organisasjoner. Borettslagene drives godt, og det finnes mange ulike typer boliger. Midt på Romsås finnes et senter med god plass til næring, kultur og møteplasser, og veien til Lillomarka er ikke lang.

Romsås Senter

Hvordan får vi til midlertidig bruk av Romsås senter som arena for et trygt nærmiljø på Romsås? Her vil vi ta i bruk Romsås senter til å mobilisere og involvere innbyggere, kommunens og bydelens tjenester og virksomheter, og andre ikke-kommunale aktører.

I #Romsås Jobbskap skal det lages en modell for økt sysselsetting gjennom lokal jobbskaping, entreprenørskap og kompetansebygging. Samtidig utvikles bydelens og kommunens rolle som tilrettelegger for aktiv involvering og som en aktiv kjøper av lokale produkter.

Foto: SoCentral og Chell Hill (Wikimedia Commons)