Rehabiliterende arbeidsform i Örebro kommune

I Örebro kommunes "Övergripande strategier och budget 2016" ble det fastslått at kommunen skulle utrede en omlegging til en mer rehabiliterende arbeidsform innen området Social välfärd (helse og omsorg og funksjonshemming). Målet med omleggingen er økt livskvalitet for medborgeren, samt en mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Örebro kommune var betydelig inspirert av et tilsvarende arbeid som hadde blitt gjort i Odense kommune i Danmark.

Som en del utredningsarbeidet skulle det lages en modell for en rehabiliterende arbeidsform i kommunen. De tok kontakt med SoCentral og ba om hjelp til å lede og gjennomføre dette arbeidet. Modellarbeidet ble gjennomført av SoCentral i perioden september 2017 - april 2018 i tett samarbeid med kommunen selv.

Nye prosesser for borgermedvirkning

Örebro kommune erkjenner at de i stor grad jobber i siloer hvor man kun tar ansvar for eget ansvarsområde basert på de behov som medborgeren melder inn og de formelle vedtak som blir gjort. De erkjenner samtidig behovet for en rehabiliterende arbeidsform hvor siloene forlates, og hvor man i stedet jobber sammen med medborgeren om utredning, planlegging og gjennomføring av innsatser og oppfølging, basert på individuelle mål.

Rehabiliterende arbeidsform

En rehabiliterende arbeidsform i Örebro kommune innebærer at kommunen organiserer sitt rehabiliteringsarbeid sammen med medborgerne om individets individuelle mål. Det innebærer et skifte fra reaktivt til proaktivt arbeid, hvor kommunen ut i fra et langsiktig perspektiv "investerer" i helsefremmende, forebyggende, tidlig og fleksibel innsats.

Resultat

Örebro kommune bruker nå resultatene fra modellarbeidet i sitt videre arbeid med innføring av et rehabiliterende arbeidssett i kommunen. Mange kommuner i Norden gjennomgår et tilsvarende endringsarbeid for å møte store demografiske endringer i befolkningen samtidig som kommunens ressurser er, og i enda større grad vil bli begrenset.