Modeller for samskaping og innovasjon

Relasjonen og samarbeidsformen mellom innbyggere, sivilsamfunn, politikere, virksomheter og forvalting er i endring over hele Europa. På en rekke steder prøves nye samarbeidsformer ut, først og fremst fordi mange av de komplekse utfordringene vi står ovenfor vil kreve at vi løser dem sammen, uavhengig av hvilken sektor vi befinner oss i.

KS utlyste i 2016 en anbudskonkurranse på et FOU prosjekt for å undersøke ulike modeller for samarbeid og samskaping i en norsk kontekst. SoCentral, i samarbeid med SESAM / Høyskolen i Sørøst Norge, VIVE og Roskilde Universitet, vant denne konkurransen, og gjennomførte et utviklings-og forskningsarbeid med utgangspunkt i fem norske og ett dansk samarbeids- og samskapingsprosjekter.

Prosjektet resulterte i en forskningsrapport og en håndbok om samskapende sosial innovasjon, som er åpent tilgjengelig på KS sine nettsider.

Behov for samskaping

En rekke symptomer peker mot behov for vesentlig endring i velferdssamfunnet, og det reises krav og forventninger om innovasjon fra mange kanter. Dette berører ikke minst kommunene. På den en side knyttet til økonomisk og ressursmessig knapphet som presser fram innsparinger, effektiviseringer og nedskalering av offentlig tjenestesektor.

På den annen side knyttet til sivilsamfunnets potensielle evner og ressursreserver og aktivt medborgerskap. Hva kan gjøres for å styrke samskapende demokratisk innovasjon og samfunnsentreprenørskap i norske lokalsamfunn?

Utvikling av samskapende prosesser

Prosjektet har utviklet SAMSON, et digitalt verktøy for utvikling av samskapende sosiale innovasjonsprosesser. SAMSON er et scorecard som deltakere kan bruke for å måle kvaliteten av disse prosessene basert på grunnleggende verdier som likeverdighet, gjensidig utveksling av kunnskap og ressurser, felles læring og kollektiv ledelse.

Måling av effekten av samskaping

Prosjektet har også videreutviklet SoImpact, SoCentrals metode for måling av resultater, virkninger og effekter av innsats for samskapende sosial innovasjon. Metoden er utviklet med formål om å gjøre terskelen så lav at flest mulig; fra små sosiale entreprenører til større offentlige virksomheter og samskapende sosiale innovasjonskonstellasjoner skal kunne måle sosial verdiskaping av sin innsats.