Juridisk veileder for samskaping

Hva er lov og ikke lov til å gjøre når det offentlige skal samskape sammen med andre? Det foreligger i dag et godt juridisk rammeverk som regulerer offentlig - privat samarbeid. Det er imidlertid behov for en juridisk veileder som synliggjør handlingsrommet innenfor dagens regelverk for samarbeidsformer utover tradisjonelle bestiller-utfører relasjoner.

Arbeidet med å utvikle en juridisk veileder for samskaping ble initiert av samfunnsdugnaden Pådriv. Vi i SoCentral, som nettverksleder i Pådriv, fikk med oss advokatfirmaet DLA Piper på arbeidet, søkte om og fikk kompetansetilskudd fra Husbanken.

Veilederen ligger åpent tilgjengelig her.

Behov for nye typer samarbeid

I Norge, som i store deler av Europa, har interessen for økt innbyggerinvolvering og nye samarbeidsformer utviklet seg på mange arenaer. Erkjennelsen av at fremtidens velferdsutfordringer er komplekse har ført til at arbeidet med nye samarbeidsmodeller prøves ut på flere områder.

Samskaping

Samskaping er et ord som tas i bruk flere steder; i politikken, i forvaltningen og ute i praksisfeltet. Samskaping er ikke det samme som samarbeid. Samskaping handler om at det offentlige utvikler, skaper og i noen tilfeller drifter løsninger sammen med innbyggere, private virksomheter, frivillige organisasjoner, og andre ikke-offentlige aktører, i et likeverdig partnerskap.

Hva inneholder den juridiske veilederen?

Den juridiske veilederen vil blant annet beskrive:

  • Ulike former for samhandling og samskaping
  • Det offentliges ulike roller
  • Generelle forvaltningsrettslige rammer
  • Det offentliges adgang til å inngå avtaler
  • Samskaping i produkt- og tjenesteutvikling
  • Samhandling i reguleringsarbeid