Demokratisk innovasjon

Det er behov for å utvikle demokratiet, og involvere flere folk i beslutningene som tas og vurderingene som gjøres. Demokratisk innovasjon øker mulighetene for deltakelse, innflytelse og kritisk drøfting blant innbyggerne.

På vår ressursside demokratiskinnovasjon.no finner du eksempler, ressurser og metodebeskrivelser for deg som vil lære mer.

Kontaktperson: Cathrine Skar, cathrine@socentral.no

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Deliberasjon betyr at vi kommer fram til noe gjennom å snakke sammen. Fra 2010 har deliberativ metode virkelig fått fart innenfor fagfeltet demokrati, i følge OECD. Litt forenklet sagt er et representativt demokrati, som vi har i dag, når det velges representanter som tar beslutninger på vegne av folket. Et deliberativt demokrati kan utvide og supplere det representative demokratiet ved at vanlige folk trekkes inn i beslutningene gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.

En borgersamling er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så komme med anbefalinger til beslutningstakere og politikere. Forskningen viser at de som deltar i disse prosessene faktisk kan endre sine egne meninger etter å ha fått ny kunnskap og diskutert sammen med andre. Politikerne kan oppleve at de vanskelige beslutningene de tar får større legitimitet, når de har fått innspill og anbefalinger fra disse samlingene.

I SoCentral jobber vi for å få opp flere borgerpaneler som kan gi gode eksempler på hvordan denne metoden kan bidra til å styrke demokratiet. I løpet av 2021 har vi designet og gjennomført tre borgerpaneler, og skrevet en utførlig metoderapport fra gjennomføringen av et av disse.

Vi jobber nå for at flere norske kommuner og politikere vil teste ut nye demokratiske innovasjoner.

Tre borgerpaneler i 2021

1. I forskningsprosjektet New Water Ways gjennomførte vi et borgerpanel på Grefsen-Kjelsås på spørsmålet: Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, for eksempel ved å ta i bruk virkningsfulle tiltak på egen tomt?

2. I samarbeid med bydel Grorud ble innbyggere på Romsås høsten 2021 tilfeldig utvalgt til å være med i et borgerpanel om hvordan bydelen best kunne samarbeide med lokalsamfunnet om å gjøre Romsås til et tryggere og bedre sted å bo. Anbefalingene kan du lese her

3. I samarbeid med Pådriv Stavanger, Stavanger kommune og NTNU arrangerte vi et borgerpanel med ungdomsskoleelever fra Hillevåg bydel i Stavanger. Her ble elever fra to ungdomsskoler i Hillevåg trukket ut gjennom et lotteri til å delta i et borgerpanel. Ungt borgerpanel ble invitert til å gi konkrete anbefalinger til programplanen og områdeløft Hillevåg på spørsmålet: Hvordan kan vi sammen skape et trygt og attraktivt nabolag? Anbefalingene fra ungdommene leser du her.