Av Håkon Iversen, publisert 10.10.2018

SoCentral har alltid vært opptatt av å kunne måle den sosiale verdiskapingen av det vi gjør. For å lære mer om dette, deltok min kollega Thomas Evensen og jeg var på en internasjonal konferanse i Barcelona om Impact Management, invitert med av Ferd Sosiale Entreprenører.

Parolen for konferansen var From Measure impact to Manage impact to Maximise impact. Eller oversatt til norsk: Fra måle effekt til styre etter effekt for å maksimere effekt. Eller oversatt til forståelig norsk: Fra å måle samfunnsverdien av det vi gjør til å løpende sikre at det vi gjør gir størst mulig verdi for samfunnet. Gjennom to intense dager fikk vi presentert mange faglige innspill fra scenen, jobbe med relevante problemstillinger i grupper, dele erfaringer på tvers av landegrenser, og treffe mange spennende mennesker. Så hva har vi lært, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss det vi har lært? Her er noen refleksjoner.

Deltakerne på konferansen representerte alle typer aktører som jobber med samfunnsutfordringer – med ett tankevekkende unntak. For her deltok impact investorer, filantropiske venture fonds, andre fond, samfunnsinkubatorer, tjenesteleverandører, kunnskapsmiljøer og entreprenører. Men offentlig sektor, kanskje den viktigste aktøren av alle, var fullstendig fraværende. I og med at det offentlige har det overordnede ansvaret for velferdsutviklingen vår, klarer vi ikke å maksimere samfunnsverdien av det vi gjør uten at de er involvert. Til neste gang skal vi gjøre vårt for at de også er med.

Samtalene vi hadde under konferansen tyder på at mange er dårlig på å ta med de man jobber for at skal få det bedre, i arbeidet med å måle, styre og maksimere effekt. Mange glemmer å spørre dem hva de mener er viktig å måle, og få lar dem være med å bestemme hva man skal måle og styre etter. Det virker som de fleste sitter på sine egne kontorer og lager målinger ut i fra egne preferanser. Undertegnede innrømmer å føle seg skikkelig truffet!

En morsom øvelse vi ble utsatt for har festet seg. Vi ble først spurt om vi tror det blir mer sosial ulikhet om 5 år? Et stort flertall var pessimistiske og svarte Ja. Deretter ble vi spurt om vi måler effekten av det vi gjør? Alle svarte Ja. Så ble vi spurt om effekten av det vi gjør har blitt forbedret? Nesten alle svarte Ja. Til slutt ble vi spurt; men hvordan henger dette sammen, da? Da begynte alle å le, for alle kjente seg igjen. Alle TROR at vi er bedre enn gjennomsnittet, hvilket jo er en umulighet. Men det kan vi gjøre så lenge vi baserer vår TRO på subjektive fornemmelser, og ikke reelle data.

Jeg noterte meg noen poenger vi i SoCentral tar med oss i vårt videre arbeid med måling / styring / maksimering av effekt:

Accountability
Vi står til ansvar for det vi sier at vårt prosjekt og vår virksomhet skal oppnå. Da må vi kunne vise at det vi sier, også er det vi gjør.

Transparency
Vi må være fullstendig gjennomsiktige i det vi gjør og det vi måler. Og vi må dele både prosessen og resultatene. I tillegg til å underbygge troverdigheten vår, blir det lettere å samarbeide og samskape med andre for å øke effekten av det vi gjør.

Responsiveness
Vi må hele tiden tilpasse det vi gjør til det vi ser (og måler) virker og ikke virker. Det er så alt for lett å låse oss til et forhåndsdefinert opplegg.

Ask questions
Impact management handler ikke om sofistikerte metoder og verktøy. Det handler om å stille de riktige spørsmålene. Til målgruppene vi jobber for. Joda, vi trenger metoder og verktøy. Men uten god data om effekten av det vi gjør for de vi skal skape verdi for, er selv verdens beste verktøy ubrukelig.

Decision making
Hele formålet med impact management er å gi kvalifisert informasjon til å ta riktige veivalg og smarte beslutninger. Er det én ting impact management ikke er til for, så er det rapportering for rapporteringens skyld. Hvis effektmålingen ikke brukes til å ta bedre beslutninger, så dropp det!

Theory of Change
Uten en gjennomtenkt endringsteori, så lykkes vi mer som følge av tilfeldigheter enn av kunnskap. Endringsteorien trenger ikke være sofistikert, men den må kunne fortelle hvorfor det vi gjør kan antas å gi de resultater og effekter vi sier at vi skal oppnå.

Så tilbake til parolen “Fra å måle samfunnsverdien av det vi gjør til å løpende sikre at det vi gjør gir størst mulig verdi for samfunnet”. Er vi gode på det? Ja og nei. Vi er fortsatt flinkere til å snakke om det enn å gjøre det. Det gjelder i Norge som i de andre landene som deltok på konferansen. Men viljen og interessen er stor og den samlede kunnskapen er betydelig. Og folk er mer enn villig til å dele, på tvers av virksomhet, bransje og nasjonalitet. Jeg håper at vi i SoCentral sammen med Ferd Sosiale Entreprenører og andre kan bidra til at vi i Norge blir et foregangsland på å styre og maksimere effekt i praksis. Jeg skal starte med å komme meg ut av kontoret.