For aller første gang i Oslo har et tilfeldig utvalg av befolkningen i et område deltatt i et borgerpanel. Det har munnet ut i anbefalinger for hvordan de som innbyggere bedre kan involveres i håndtering av det økende problemet med overvann. Nå er både rapporten med anbefalinger og metoderapporten om erfaringene med gjennomføring klare!

Rapporter fra borgerpanelet

I forskningsprosjektet New Water Ways har Oslo kommune og SoCentral gått nye veier for å involvere innbyggerne i håndtering av det økende problemet med overvann.

– Jeg visste ingenting om overvannsproblemer og hvor stor utfordring det er før jeg deltok. Akkurat der hvor jeg bor på Grefsen Kjelsås er det ikke et stort problem. Nå er jeg blitt en slags ambassadør og snakker med kompiser og andre om det. Slik oppsummerte Martin Langtvet sin opplevelse av å være en av 20 deltakere i det aller første borgerpanelet i Oslo.

Første i Oslo, men en trend i verden
En rekke samfunnsutfordringer er så komplekse at ikke myndighetene alene kan utvikle og levere løsninger til hele byen. For å få til nødvendige endringer kreves det aktiv involvering av innbyggere, og næringsliv.
-Borgerpaneler og borgersamlinger er en forskningsbasert metode for å involvere og engasjere innbyggere og gjennomføres stadig oftere internasjonalt, på både store og små problemstillinger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, forklarer Håkon Iversen i SoCentral, som var ansvarlig for å fasilitere og gjennomføre borgerpanelet.

Økende mengder kraftig nedbør og overvann i byer er en slik kompleks samfunnsutfordring, hvor samarbeid, engasjement og handling fra innbyggere er avgjørende for å få til gode tiltak og løsninger. Prosessen med borgerpanelet skiller seg fra andre involveringsprosesser på tre hovedpunkter:

  • Deltakerne er tilfeldig utvalgt og er demografisk representative for et område, en by, eller et land
  • De får inngående kunnskap om temaet
  • De diskuterer og søker enighet seg imellom om det de kommer frem til

Fantatisk å bli hørt og komme frem til en samlet anbefaling
-Jeg synes det er fantastisk å få lov til å bli hørt, og møte så mange andre folk som har ulike meninger og likevel oppleve at vi kan ha siviliserte, gode diskusjoner, og komme frem til en samlet anbefaling, sa en av deltakerne da arbeidet var over.

Viktig input og nye perspektiv
Panelet møttes på Zoom i tre timer over fire kvelder, og alle samlingene ble fulgt av observatører fra kommunen og forskningsprosjektet.
– Prosessen som leder frem til tiltakene er viktig, ikke bare tiltakene, og dette har vært en god prosess. Det er veldig godt å ha fått denne arenaen der vi som fagpersoner har kunnet snakke med innbyggerne, og de med oss. Borgerpanel er et godt konsept som fører til handling, oppsummerte Yvona Holbein, overvannskoordinator i Oslo kommune og en av observatørene på alle samlingene.

Gode råd på veien

Nå er rapporten fra Oslos første borgerpanel klar; New Water Ways – Anbefalinger fra et borgerpanel og vil gå inn i arbeidet med å finne nye måter å involvere innbyggerne i å håndtere overvann i Oslo. Målsetningen til forskningsprosjektet er å bidra til en bærekraftig vannforvaltning som gjør byen grønn, klimatilpasset og mer robust mot store nedbørsmengder.
 –  Vi som observatører har hatt mange gode og viktige diskusjoner i etterkant av hver samling. Det dukket opp noe nytt og viktig på hver samling, kommenterer Holbein.

Et verktøy for å økt tillit og mangfold av stemmer
Å få til større grad av involvering og medvirkning er et viktig mål for det offentlige Norge fremover.
–  Å oversette høye ambisjoner om medvirkning til konkret handling er krevende, men forskning har vist at deltakere i prosesser som denne får økt tillit til demokratiet og kan også faktisk revurdere sine standpunkt. Vi håper at borgerpanel kan tas i bruk av mange flere som ønsker å forankre vanskelige beslutninger, øke engasjementet og kunnskapsnivået og få opp flere stemmer når beslutninger skal fattes, sier Håkon Iversen i SoCentral.

Bakgrunn, mer om borgerpanel
En borgersamling er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, representative for befolkningen, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så til slutt komme med anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere. Denne metoden er aktuell når man har behov for å øke kunnskap, engasjementet og koble på innbyggerne i komplekse utfordringer. Metoden har blitt brukt når det er snakk om å engasjere innbyggerne for å komme frem til mulige løsninger på hvordan byer skal håndtere både klimaspørsmål, i endring av lovgivning på abort og homofili og andre verdi-baserte temaer. Forskning viser at denne typer prosesser gjør at deltakerne faktisk kan endre eget standpunkt, minske polarisering, og øker deres tillit  til demokratiet.

Hvordan foregikk utvelgelsen?
De 20 deltakerne på Grefsen Kjelsås er et representativt utvalg av den voksne befolkningen i sitt område. Forskningsprosjektet sendte sms til 3000 tilfeldig utvalgte beboere med invitasjon til å delta i et borgerpanel. De var alle mellom 18 og 85 år, og ble valgt ut på bakgrunn av postnummeret sitt. Hele 267 personer meldte sin interesse, det tilsvarer ca 8% av mottakerne, hvilket er høyt i internasjonal sammenheng.

Nysgjerrig på borgerpanel? Ta kontakt med Cathrine Skar

Foto: Olav Helland